Skip to main content

REGULAMIN ZAKUPU PAKIETÓW MEDYCZNYCH

INFORMACJE OGÓLNE

1. Wykonawcą usług zakupionych w ramach Pakietu jest Centrum Fizjoterapii ISTRA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Główna 102 A, 54-061 Wrocław,

Tel. 797-302-722

NIP: 8943168823, REGON: 389074770, KRS: 0000906593,

M Bank S.A Numer Konta:52 1140 2004 0000 3302 8138 0663

Strona: https://www.istracentrum.pl/

Mail: kontakt@istracentrum.pl

3. Nabywcą Pakietu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia („Nabywca”).

4. Osobami uprawnionymi do korzystania z Pakietu Medycznego mogą być osoby wymienione w regulaminie pakietu medycznego Centrum Fizjoterapii ISTRA.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA

5. Warunkiem przystąpienia i uruchomienia usług w ramach Pakietu jest akceptacja przez Nabywcę niniejszego Regulaminu oraz wniesienie całości opłaty za Pakiet w kwocie określonej w ust. 6 niniejszego Regulaminu.

6. Całkowita opłata, którą Nabywca zobowiązuje się uiścić w celu zakupu na rzecz Osoby Uprawnionej Pakietu jest określana wg aktualnego cennika dostępnego na www.istracentrum.pl

7. Uprawnienia do świadczeń w ramach Pakietu zostają aktywowane natychmiast, po otrzymaniu przez Centrum Fizjoterapii ISTRA Sp. z o.o. wpłaty pełnej kwoty określonej w ust. 6 powyżej.

8. W przypadku braku wniesienia całości ceny za Pakiet w terminie 48 godzin od zaakceptowania niniejszego Regulaminu oferta Centrum Fizjoterapii ISTRA złożona Nabywcy zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu wygasa.

9. W momencie dokonania płatności Centrum Fizjoterapii ISTRA Sp. z o.o. nadaje Osobie uprawnionej prawo do skorzystania ze wszystkich usług zakupionych w Pakiecie.

ODSTĄPIENIE I REZYGNACJA Z PAKIETU

10. W ciągu 14 dni od dnia zaakceptowania niniejszego Regulaminu, Nabywca może odstąpić od Umowy o korzystanie z pakietu medycznego na podstawie niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny, składając Telefonicznie rezygnacje z pakietu medycznego Centrum Fizjoterapii ISTRA lub wysyłając oświadczenie rezygnacji na adres wymieniony w regulaminie.

11. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Nabywcy Zestawu w wypadku rozpoczęcia świadczenia usług w ramach Zestawu, za zgodą Nabywcy, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy.>

WARUNKI REALIZACJI PAKIETU

12.Warunkiem udzielenia świadczeń zdrowotnych w ramach Pakietu jest uprzednie uzgodnienie terminu poprzez skontaktowanie się z Centrum Fizjoterapii ISTRA osobiście lub telefonicznie.

13.Usługi w ramach Pakietu można zrealizować w ciągu dwóch i pół miesiąca tj. (75 dni) od dnia aktywowania uprawnień do Pakietu.

14. Odwołanie wizyty w ramach Pakietu może nastąpić nie później niż 24h przed wizytą, inaczej wizyta przepada, bez możliwości odrobienia tej wizyty. Odwołanie może nastąpić poprzez skontaktowanie się z Centrum Fizjoterapii ISTRA osobiście, droga telefoniczną lub mailową.

15. W przypadku zaistnienia u Osoby uprawnionej przeciwskazań medycznych do wykonania którejkolwiek z usług dostępnych w ramach Pakietu, Centrum Fizjoterapii ISTRA ma prawo odmówić wykonania tych usług z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa medycznego Osoby uprawnionej.

Wykaz usług wchodzących w zakres Pakietu:

  1. Fizjoterapia>
  2. Trening Funkcjonalny
  3. Trening Oddechowy
  4. Masaż

15. Po wykonaniu wszystkich badań i konsultacji specjalistycznych wchodzących w zakres Pakietu przeprowadzona jest konsultacja podsumowująca wyniki wykonanych badań i wydane zalecenia na przyszłość.

16. Nabywca wykupując pakiet oświadcza i potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu świadczenia usług w ramach Pakietu Centrum Fizjoterapii ISTRA, zrozumiał go i akceptuje jego treść w całości.

REGULAMIN REALIZACJI SZKOLEŃ OTWARTYCH

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (w dalszej części: Regulamin) określa zasady świadczenia usług szkoleniowych przez firmę Centrum Fizjoterapii ISTRA sp.z.o.o, a w szczególności rodzaj i zakres tych usług, warunki korzystania z nich i zasady uiszczania płatności.

2. Szkolenia otwarte prowadzone są przez Centrum Fizjoterapii ISTRA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54 – 061), ul. Główna 102A wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000906593, NIP: 8943168823, REGON: 389074770, kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zwaną dalej Organizatorem

3. Usługi szkoleniowe świadczone są na terytorium Polski.

4. Szkolenia objęte tym regulaminem mają charakter otwarty, co oznacza, że może w nich wziąć udział każda osoba zainteresowana tematem, która skutecznie zarejestruje się na szkolenie i dokona terminowej opłaty za nie (w dalszej części: Szkolenie).

§2. DEFINICJE

1. Organizator – Centrum Fizjoterapii ISTRA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54 – 061), ul. Główna 102A wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000906593, NIP: 8943168823, REGON: 389074770, kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

2. Szkolenie otwarte – szkolenie, w którym może wziąć udział każda osoba.

3. Zgłaszający – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje zgłoszenia i jest zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Zgłaszający nie musi być Uczestnikiem.

4. Uczestnik – osoba, która fizycznie bierze udział w szkoleniu na podstawie zgłoszenia.

5. Zgłoszenie – wykupienie miejsca szkoleniowego w sklepie internetowym dostępnym na stronie www.istracentrum.pl

§3.ZAKRES, ORGANIZACJA I PRZEBIEG SZKOLEŃ

1. Organizator oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prowadzenie organizowanych szkoleń.

2. Szczegółowe informacje o szkoleniu (forma, zakres, zagadnienia, miejsce, data, czas trwania, cena) znajdują się w opisie szkolenia dostępnym na www.istracentrum.pl

3. Cena każdego szkolenia zawiera: koszt uczestnictwa, certyfikat, materiały dla Uczestników, poczęstunek w ramach przerw kawowych.

4. Cena szkolenia nie zawiera: kosztów dojazdu, noclegu oraz posiłków. Uczestnik musi zagwarantować je sobie we własnym zakresie.

5. Szkolenia mają formę warsztatową, a wielkość grupy nie przekracza 16 osób.

7. Na salę warsztatową można wejść tylko boso.

8. Każdy uczestnik warsztatów powinien zgłosić się na miejsce minimum 15 minut przed swoimi zajęciami. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione uczestnikom. Sugerujemy aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW. Organizatorzy Nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie. 

10. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztatach, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy, osób, które zakłócają przebieg zajęć. W szczególności niedozwolone jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

11. Z uwagi na komfort zajęć instruktor prowadzący zajęcia ma prawo do nie wpuszczenia na salę osób spóźniających się.

12. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Organizatorów. Osoby nie przestrzegające tej zasady będą ze skutkiem natychmiastowym skreślane z listy uczestników warsztatów bez zwrotu pieniędzy.

13. Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.

14. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Centrum Fizjoterapii ISTRA sp.z.o.o w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów przez organizatora oraz partnerów współpracujących z organizatorem.

15. Uczestnicy warszatów są zobowiązani do pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni oraz zdjęcia obuwia.

16. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika, warunków uczestnictwa oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 101 poz. 926

§4. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

1. Warunkiem rezerwacji miejsca na Szkoleniu jest skuteczne dokonanie zakupu miejsca w sklepie internetowym dostępnym na stronie www.istracentrum.pl

2. W przypadku braku dokonania natychmiastowej płatności za szkolenie poprzez system płatności online dostępny na stronie, organizator utrzymuje rezerwację miejsca szkoleniowego przez 5 dni kalendarzowych. Rezerwacja wygasa w przypadku braku wniesienia przez Zgłaszającego lub Uczestnika wymaganej opłaty za udział w Szkoleniu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Zgłoszenie wpływa w czasie krótszym niż 14 dni do rozpoczęcia szkolenia, ponieważ w takiej sytuacji wniesienie opłaty jest wymagane w ciągu 2 dni kalendarzowych.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Szkoleniu jest skuteczne uregulowanie kosztów uczestnictwa.

4. Lista Uczestników Szkolenia jest ograniczona do liczby podanej w ofercie. Decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Przesłanie Zgłoszenia na Szkolenie oznacza akceptację tego Regulaminu.

§5. WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU. PŁATNOŚCI

1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wniesienie opłaty w wyznaczonym terminie.

2. Ceny Uczestnictwa w poszczególnych szkoleniach podane są w bieżącej ofercie dostępnej na www.istracentrum.pl.

§6. REZYGNACJA ZE SZKOLENIA I ZMIANY

1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w terminie do 2 dni roboczych w przypadku działania siły wyższej.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w terminie do 5 dni roboczych w przypadku, gdy ilość uczestników będzie zbyt mała, by Szkolenie zorganizować.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników lub Zgłaszających ewentualne koszty związane z rezerwacją biletów, pokoi hotelowych itp.

4. W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora, Organizator zwraca 100% opłaty wniesionej przez Uczestnika na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty. Zwrot nastąpi w terminie do 7 dni roboczych.

5. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu – odstąpienie od umowy

5.1. Konsumenci

Konsumentem, któremu przysługuje szczególna ochrona, w rozumieniu niniejszego regulaminu jest: osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – tzw. „Konsument sensu stricto” oraz osoba fizyczna zawierająca umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – tzw. „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta”. Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

a) Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta, Uczestnikowi będącemu konsumentem, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyn, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Oświadczenie można złożyć w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

b) W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

c) Zwrot zapłaconej opłaty następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

d) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, w sytuacji, gdy Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.

e) Po upływie terminu do odstąpienia od umowy Konsument może złożyć rezygnację z udziału w szkoleniu. Jeżeli rezygnacja nastąpi najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia, otrzymuje on zwrot 100% wniesionej opłaty. W przypadku rezygnacji nie wcześniej niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, ale nie później na 7 dni przed tym terminem, otrzymuje on 80% wniesionej opłaty. Gdy rezygnacja następuje w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Organizator nie zwraca wniesionej opłaty.

f) W przypadku zatrzymania części lub całości opłaty przez Organizatora, zgodnie z puntem 5.1 lit. e powyżej, Uczestnik ma możliwość przesunięcia środków na kolejne Szkolenie zgodnie z ofertą Organizatora. O możliwości przesunięcia środków, Organizator poinformuje Uczestnika w formie mailowej.

g) Rezygnacja z udziału w szkoleniu niepoprzedzona wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub oświadczenia o wypowiedzeniu umowy nie skutkuje rozwiązaniem umowy i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.

h) Konsument zapisując się na szkolnie, które rozpoczyna się na 14 lub mniej dni od dnia zapisu na kurs, zobligowany będzie przed przesłaniem materiałów szkoleniowych do podpisania w formie pisemnej lub dokumentowej (również w drodze mailowej) oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na wykonanie usługi szkoleniowej. Zostałem poinformowany, że z chwilą spełnienia świadczenia przez Organizatora utracę prawo do odstąpienia od umowy.”

5.2. Przedsiębiorcy

– Przedsiębiorcą, w rozumieniu niniejszego regulaminu osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nie spełnia definicji Konsumenta (pkt. 5.1 niniejszego Regulaminu)

a) Uczestnikowi będącemu przedsiębiorcą przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług szkoleniowych na 21 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia. Odstąpienie przez Uczestnika, będącego przedsiębiorcą, od umowy po dacie rozpoczęcia szkolenia nie jest możliwe.

b) W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia we wskazanym terminie przed terminem rozpoczęcia Szkolenia, Uczestnikowi przysługuje zwrot całości wniesionej opłaty za Szkolenie.

c) Rezygnacja z udziału w szkoleniu niepoprzedzona wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub oświadczenia o wypowiedzeniu umowy nie skutkuje rozwiązaniem umowy i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.

d) Zwrot wniesionej opłaty następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik, chyba że Uczestnik przekaże do Organizatora informacje o innym numerze konta do zwrotu.

6. W przypadkach innych aniżeli opisane w pkt. 5 powyżej, Uczestnik ma prawo zrezygnowania ze Szkolenia na następujących warunkach:

6.1 Gdy rezygnacja następuje najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia, otrzymuje zwrot 100% wniesionej opłaty.

6.2 Gdy rezygnacja następuje nie wcześniej niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, ale nie później niż na 7 dni przed tym terminem, otrzymuje 80% wniesionej opłaty.

6.3 Gdy rezygnacja następuje w terminie do 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator nie zwraca wniesionej opłaty.

6.4 W przypadku punktów 6.2 i 6.3 istnieje możliwość przesunięcia środków na kolejne szkolenie zgodnie z ofertą Organizatora.

7. W przypadkach szczególnych Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu od wyżej wymienionych opłat.

8. Zgłaszający może zastąpić zgłoszonego Uczestnika innym, wskazanym przez siebie w terminie do 2 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w obrębie danej miejscowości, w której wyznaczono szkolenie. O tej zmianie poinformuje w terminie do 2 dni kalendarzowych.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca/trener nie będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn losowych.

11. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w programie warsztatów. W takim przypadku uczestnik ma prawo do wycofania wpłaty za udział w zajęciach, których godziny zostały zmienione.

§7. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Uczestnikowi szkolenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie Szkolenia. Treść szkolenia oraz zawartość materiałów szkoleniowych są objęte prawem autorskim.

2. Uczestnik lub Zgłaszający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT.

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu dla celów związanych z organizacją i przyjmowaniem opłat za Szkolenie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację; zgodnie z postanowieniami ww. Ustawy.

5. W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy online, podmiot zgłaszający powierza Organizatorowi dane osobowe uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.

6. Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika szkolenia oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Regulamin obowiązuje od 1. sierpnia 2021 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Centrum Fizjoterapii ISTRA sp.z.o.o

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Centrum Fizjoterapii ISTRA sp. z.o.o, działający pod adresem: www.istracentrum.pl, prowadzony jest przez Centrum Fizjoterapii ISTRA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54 – 061), ul. Główna 102A wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000906593, NIP: 8943168823, REGON: 389074770, kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Centrum Fizjoterapii ISTRA sp. z.o.o, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.

5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu www.istracentrum.pl w hiperlink „Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.istracentrum.pl odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanej Usługi za cenę i na warunkach określonych w opisie.

2. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

Konsument przez Konsumenta uważa się następujące osoby: osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – tzw. „Konsument sensu stricto” oraz osoba fizyczna zawierająca umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – tzw. „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta”. Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Usług do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Usługi oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.istracentrum.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Usługi.

Sprzedawca – Centrum Fizjoterapii ISTRA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54 – 061), ul. Główna 102A wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000906593, NIP: 8943168823, REGON: 389074770, kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Usługa – działalność gospodarcza o charakterze nieprodukcyjnym, świadczona bez jednoczesnej obecności Sprzedawcy i Klienta (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, ze zm.).

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Usług na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: www.istracentrum.pl lub e-mailowo na adres kontakt@istracentrum.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Zamówienie Usług realizuje się poprzez wybranie Usług, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku “DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Usług, a następnie, z poziomu “KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla Usługi, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.

4. Przedsiębiorcy, uznani za tzw. Przedsiębiorców na prawach konsumenta (patrz: definicja „Konsumenta” w niniejszym Regulaminie), zawierający umowy będą musieli zaznaczyć, już w chwili składania zamówienia Usług, że zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego.

5. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.

6. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.

7. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane 24 godziny na dobę, bez względu na dzień tygodnia.

8. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Klienta zostanie również wysłana faktura VAT.

10. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są: a. E-mail – kontakt@istracentrum.pl b. Telefon – 797302722 c. Adres korespondencyjny – ul. Główna 102 A, 54-061 Wrocław.

11. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

4. REALIZACJA PŁATNOŚCI

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
a. przelewem online b. przelewem tradycyjnym, na rachunek bankowy – 52114020040000330281380663;

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do dwóch (2) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu. Powyższe przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia przez Sprzedawcę gwarancji na zakupione Usługi, co przewiduje osobny regulamin gwarancyjny.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Usług zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia otrzymania Usługi. Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul. Główna 102 A, 54-061 Wrocław.

4. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

6. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta”).

6. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów” nie znajduje zastosowania wobec jednej kategorii osób, opisanych w niniejszym Regulaminie jako Konsumenci, tzw. „Przedsiębiorców na prawach konsumenta”, która weszła w życie dla umów zawartych od 1 stycznia 2021 r. Wobec tego, dla wszystkich umów, rozdział ten stosuje się jedynie wobec podmiotów należących do tzw. kategorii Konsumenta sensu stricto.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
a. Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedający Centrum Fizjoterapii ISTRA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54 – 061), ul. Główna 102A wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000906593, NIP: 8943168823, REGON: 389074770, kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) – (zwana dalej także „Sklepem Internetowym”); będąca właścicielem domeny internetowej www.istracentrum.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
b. Sprzedający przetwarza dane osobowe: – w celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
– w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z Nami umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
– w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
– w celach dowodowych (archiwalnych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO); – w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
– w celu przesyłania naszych ofert marketingowych (newsletter), informacji dotyczących promocji, nowości w naszym sklepie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO)
c. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przechowywane w celu wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną przetwarzane będą do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
d. Dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
– naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firma księgowa, firmy kurierskie, kancelaria prawna, usługi informatyczne.
– umowa powierzenia danych osobowych została stworzona zgodnie z uregulowaniami zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.
e. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
f. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, czyli otrzymywania drogą elektroniczną Newsletteru lub SMS, każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie, poprzez wysłanie wiadomość e-mail na kontakt@istracentrum.pl b. Telefon – 797302722, sklep dopuszcza również inną formę kontaktu jeżeli klient wyrazi taką chęć. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
h. Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
– dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
– informacje na temat płatności i historię płatności;
– informacje na temat zamówień.

2. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Usług znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu www.istracentrum.pl.

4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.